محصولی برای مقایسه انتخاب نشده است.

بنسای شفلرا 30 ساله

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

بن سای پیچ گلیسین

۹,۶۰۰,۰۰۰ریال
۸,۰۰۰,۰۰۰ریال

جزیره آراکاریا صخره ای

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
۳۵,۰۰۰,۰۰۰ریال

بن سای پرتولاکاریا 30 ساله

۴۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
۳۸,۰۰۰,۰۰۰ریال

تاکتوس

۳,۹۰۰,۰۰۰ریال

جونیپیروس اُرس

۲,۹۰۰,۰۰۰ریال
۲,۶۵۰,۰۰۰ریال

دسته بندی ها